Algemene Inkoopvoorwaarden Message To The Moon

Message To The Moon B.V. – Amsterdam
Toepasselijkheid van – eventuele – door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

overige-producten-astronaut

Algemene Inkoopvoorwaarden Message To The Moon

Message To The Moon B.V. – Amsterdam
TOEPASSELIJKHEID VAN – EVENTUEEL – DOOR WEDERPARTIJ GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.

A. Algemeen gedeelte

Algemene bepalingen

De bepalingen van hoofdstuk A zijn van toepassing op zowel de afname van producten als de afname van diensten.

Artikel 1 – Definities.

Onder ,,aflevering” wordt ingeval van goederen verstaan de feitelijke ter beschikkingstelling aan de onderneming en ingeval van werkzaamheden en diensten de voltooiing daarvan.
Onder ,,Algemene Inkoopvoorwaarden” wordt verstaan deze algemene inkoopvoorwaarden van Message To The Moon B.V.
Onder ,,de onderneming” wordt verstaan Message To The Moon B.V. die zich van deze Algemene Inkoopvoorwaarden bedient.
Onder ,,goederen” wordt verstaan de te leveren roerende zaken en/of vermogensrechten almede alle werkzaamheden en diensten verband houdende met de aflevering van dat goed, voor zover deze niet vallen onder art. 1 van de Aanvulling op deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
Onder ,,opdrachtnemer” wordt verstaan de wederpartij van de ondernemen met betrekking tot deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
Onder ,,schriftelijk” wordt tevens verstaan per, fax, e-mail, EDI internet of ander elektronisch medium.
Onder ,,verrichten van diensten en uitvoeren van werkzaamheden” wordt hetzelfde verstaan als in art. 1 van genoemde Aanvulling.
Onder ,,zaken” wordt verstaan door opdrachtnemer te leveren goed, te verrichten diensten en uitvoeren van werkzaamheden.

artikel 2 – Toepasselijkheid.

De onderstaande Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en/of diensten aan Message To The Moon B.V. (hierna: Message To The Moon) en/of de die aan haar gelieerde ondernemingen voor zover er uitdrukkelijk geen andere Overeenkomsten zijn gesloten. Message To The Moon wijst aanvullende of afwijkende voorwaarden die door de Leverancier ter hand gesteld worden te allen tijde af, ongeacht of deze voorwaarden een Inkooporder wezenlijk wijzigen en ongeacht of Message To The Moon de goederen van de Leverancier heeft aanvaard of betaald. Een verwijzing naar een offerte, aanbieding of voorstel van de Leverancier houdt niet in dat alle voorwaarden of voorschriften in het desbetreffende document zijn aanvaard. Message To The Moon is gerechtigd om deze Algemene Inkoopvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking of op de datum als vermeld in de bekendmaking, in werking.

artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten.

3.1 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de Leverancier de Inkooporder van Message To The Moon aanvaardt. Een Inkooporder wordt geacht te zijn aanvaard:

a) als de Leverancier de Inkooporder uitdrukkelijk heeft aanvaard;

b) zodra de Leverancier is begonnen met de uitvoering van de Inkooporder;

of c) indien de Leverancier de Inkooporder niet binnen drie werkdagen na ontvangst uitdrukkelijk heeft geweigerd.

3.2 Message To The Moon kan de inkooporder annuleren tot het moment van levering. In dat geval vergoedt Message To The Moon alleen de aantoonbaar gemaakte reële kosten van Leverancier tot het moment van levering.

artikel 4 – Facturering en betaling.

4.1. De Leverancier zal het verschuldigde bedrag voor de door Message To The Moon afgenomen producten en/of diensten niet eerder factureren dan op de datum van levering van die producten en/of verrichting van die diensten. De Leverancier zet het factuurbedrag op één factuur en zal geen deelfacturen toe sturen. Message To The Moon is niet verplicht dergelijke deelfacturen te betalen. Facturen dienen te worden ingediend bij de Crediteurenafdeling van Message To The Moon, tenzij de Partijen zijn overeenkomen Message To The Moon de facturen indient (‘self-billing’). Op verzoek van Message To The Moon gebruikt de leverancier een platform voor elektronisch factureren (van een derde) waarop de betaalstatus te raadplegen is. Elk van de partijen draagt zijn eigen kosten voor het gebruik van het voornoemde platform voor elektronisch factureren. Leverancier stemt ermee in dat Message To The Moon de factuurstatus deelt met een door Message To The Moon geselecteerde derde partij.

Elke factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen inzake onder meer omzetbelasting en aan de factuureisen. Inkoopfacturen dienen te worden voorzien van een PO nummer, dit kunt u opvragen bij uw inkoper/contactpersoon. De enkele betaling dan wel het zonder protest in ontvangst nemen van facturen betekent niet dat Message To The Moon akkoord gaat met de factuur of de deugdelijkheid van de gefactureerde prestaties. De betaling van verschuldigde bedragen zal plaatsvinden binnen 65 dagen na ontvangst van de factuur, mits de factuur voldoet aan de in dit artikel genoemde vereisten. Message To The Moon heeft het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de Leverancier zijn verplichtingen niet nakomt. In geval Message To The Moon een onbetwiste factuur ten onrechte onbetaald laat, heeft Leverancier recht op vertragingsrente ter hoogte van 3% op jaarbasis. De rente wordt vanaf de vervaldatum berekend over het onbetwiste bedrag. Alle vorderingsrechten van Leverancier jegens Message To The Moon vervallen na het verstrijken van een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden of, indien dit eerder is, de dag waarop de Leverancier met de vordering bekend is geworden.

4.2. Message To The Moon behoudt zich het recht voor gedisputeerde bedragen na 14 dagen na melding aan leverancier te factureren aan leverancier en te verrekenen met de betaling van de geleverde producten en/of diensten.

artikel 5 – Garantie.

De Leverancier garandeert dat de geleverde producten, verrichte diensten en/of resultaten in overeenstemming zijn met de in de Overeenkomst vermelde specificaties. Tevens garandeert de Leverancier dat de geleverde producten vrij van gebreken zijn en van deugdelijke materialen zijn vervaardigd. Onverminderd het recht van Message To The Moon tot schadeloosstelling voor alle kosten en schade welke het gevolg zijn van gebrekkigheid of ongeschiktheid van een door de Leverancier geleverd product en/of resultaat, houdt de garantie onder meer in dat alle gebreken die ontstaan tijdens de garantieperiode onmiddellijk op eerste schriftelijk verzoek van Message To The Moon en op kosten van de Leverancier binnen 3 weken na de datum van de schriftelijke mededeling van Message To The Moon geheel worden hersteld of vervangen door eenzelfde product en/of resultaat.

Voor producten houdt de garantie tevens in dat de Leverancier op verzoek van Message To The Moon een creditnota verstrekt ten bedrage van het totaal aantal geretourneerde gebrekkige producten, op basis van de laatst geldende aankoopprijs of een andere overeengekomen prijs of methode.

De garantieperiode van producten voor consumenten van Message To The Moon is 24 maanden vanaf de datum van verkoop aan de consument, met een maximum van 30 maanden na de datum van levering. De garantieperiode voor andere producten is 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van levering, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld. In spoedeisende gevallen kan Message To The Moon, onverminderd haar overige rechten, op kosten van de Leverancier zelf de defecte (delen van) producten bij haar afnemers herstellen. Op verzoek zal de Leverancier in dergelijke gevallen kosteloos reserveonderdelen en/of gereedschap verstrekken en/of alle mogelijke ondersteuning verlenen. De Leverancier en zijn toeleveranciers zullen voldoen aan de eisen gesteld in de supplier code of conduct voor leveranciers op www.messagetothemoon.nl.

Message To The Moon is bevoegd van tijd tot tijd een audit of een soortgelijke controle uit te voeren dan wel door een derde uit te laten voeren op de naleving van de supplier code of conduct. Leverancier zal met bekwame spoed gehoor geven aan verzoeken van Message To The Moon om informatie over de naleving van de supplier code of conduct.

artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten.

6.1 De Leverancier draagt hierbij alle (intellectuele) (eigendoms) rechten op, en belangen in, alle resultaten van werkzaamheden die de Leverancier specifiek voor Message To The Moon verricht bij het ontwikkelen en leveren van de producten en diensten, en waarvoor Message To The Moon (grotendeels) betaalt, over aan Message To The Moon, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door Message To The Moon reeds nu voor alsdan hierbij is aanvaard. Voor zover nodig verleent de Leverancier Message To The Moon hierbij een onherroepelijke volmacht om uit naam van de Leverancier eventuele akten te laten passeren die noodzakelijk zijn voor het overdragen van de bovengenoemde (intellectuele) (eigendoms) rechten. Voor zover door de wet toegestaan, doet de Leverancier afstand van de rechten die worden genoemd in artikel 25 van de Auteurswet van 1912. De Leverancier zal op verzoek van Message To The Moon de broncode aanleveren van de voor Message To The Moon ontwikkelde software binnen 10 (tien) werkdagen nadat Message To The Moon het specifieke resultaat conform de vereiste specificaties heeft aanvaard.

6.2 Indien en voor zover op de geleverde producten, verrichte diensten en/of resultaten reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier rusten, verleent de Leverancier Message To The Moon hierbij een eeuwigdurende licentie met betrekking tot dergelijke rechten, inclusief het recht een sublicentie te verlenen aan haar klanten. De Leverancier zal op verzoek van Message To The Moon de broncode van alle software in de reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten aan een derde in escrow geven en Message To The Moon heeft het recht begunstigde te zijn van de escrowovereenkomst.

6.3 De Leverancier vrijwaart en beschermt Message To The Moon tegen, en stelt Message To The Moon schadeloos met betrekking tot, alle kosten die voortvloeien uit of in verband staan met een bewering dat de geleverde producten en/of verrichte diensten of enig onderdeel daarvan en/of het commerciële gebruik daarvan door Message To The Moon binnen haar bedrijfsactiviteiten direct of indirect of mede inbreuk maken op de (intellectuele) eigendomsrechten van een derde of onrechtmatige openbaring, onrechtmatig gebruik of wederrechtelijke toe-eigening opleveren van de bedrijfsgeheimen van een derde (hierna: de Inbreuk), op voorwaarde dat Message To The Moon de Leverancier binnen een redelijke periode in kennis stelt van de Inbreuk en de Leverancier betrekt bij de verdediging en onderhandelingen in verband met een regeling of schikking. In het geval van een dergelijke Inbreuk zal de Leverancier ervoor zorgen dat de bedrijfsactiviteiten van Message To The Moon niet worden onderbroken of verstoord. Alle kosten die door Message To The Moon worden gemaakt in verband met de Inbreuk worden vergoed door de Leverancier. Alle (intellectuele) eigendomsrechten van door Message To The Moon aan de Leverancier ter beschikking gestelde hulpmiddelen blijven berusten bij Message To The Moon en/of haar licentiegevers. De Leverancier is verplicht hulpmiddelen duidelijk te merken als (intellectueel) eigendom van Message To The Moon, deze in goede staat te houden, separaat op te slaan en voor rekening van de Leverancier te verzekeren tegen alle risico’s zolang de Leverancier ten aanzien van die hulpmiddelen als houder voor Message To The Moon optreedt. De Leverancier gebruikt de hulpmiddelen alleen voor de duur en ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en zal deze op eerste verzoek retourneren aan Message To The Moon.

artikel 7 – Geheimhouding.

Message To The Moon en de Leverancier verplichten zich geen product-, markt-, klanten of bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen aan derden kenbaar te maken, tenzij deze informatie:

a) van algemene bekendheid is, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden;

b) door de andere partij zelfstandig ontwikkeld is zonder gebruikmaking van deze informatie;

c) door de andere partij rechtmatig van een derde is verkregen en welke derde niet aan een soortgelijke geheimhoudingsverplichting is gebonden;

d) openbaar dient te worden gemaakt op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een regelgevende instantie.

De partijen verplichten zich de bedoelde informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de tussen hen gesloten Overeenkomst. Partijen verplichten zich om personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de tussen hen gesloten Overeenkomsten dezelfde verplichtingen op te leggen als hierboven opgenomen. De bovengenoemde geheimhoudingsverplichtingen blijven van kracht gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en tot twee jaar na beëindiging daarvan.

artikel 8 – Persoonsgegevens.

8.1 De Leverancier houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van een Inkooporder/Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op Message To The Moon (zoals medewerkers, klanten, zakenrelaties en contactpersonen van Message To The Moon), met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De Leverancier verwerkt de Persoonsgegevens die betrekking hebben op Message To The Moon uitsluitend in opdracht van en conform de voorschriften van Message To The Moon (tenzij bij wet vereist) en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een Inkooporder.

8.2 Algemene verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke Leverancier die Persoonlijke gegevens opslaat, gebruikt, opvraagt of op andere wijze verwerkt is een verwerker in de zin van de AVG. De Leverancier zal Persoonsgegevens alleen verwerken nadat hij daarover een Verwerkersovereenkomst met Message To The Moon heeft gesloten. De Leverancier zal een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die hij uitvoert namens Message To The Moon en, indien van toepassing, onder gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Indien de Leverancier grote hoeveelheden data verwerkt, zal de Leverancier bovendien een Functionaris Gegevensbescherming (ook wel: Privacy Officer) instellen. De Leverancier zal na instructie van Message To The Moon de maatregelen uitvoeren om Message To The Moon te helpen bij het naleven van de rechten van betrokkenen wiens Persoonsgegevens worden verwerkt. De Leverancier zal toestaan dat zowel de Autoriteit Persoonsgegevens als Message To The Moon de naleving van de privacy regels controleert bij de Leverancier. Ingeval van strijd tussen de instructies van Message To The Moon en wetgeving zal de Leverancier direct Message To The Moon hiervan op de hoogte stellen zodat partijen een oplossing kunnen vinden die niet in strijd is met wetgeving.

8.3 Sub-verwerkers en verwerkingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De Leverancier zal sub-verwerkers pas inschakelen na schriftelijke toestemming Message To The Moon. De Leverancier zal, tenzij hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Message To The Moon, geen Persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door hemzelf of door derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze verwerkingen kunnen slechts plaatsvinden op grond van een verwerkersovereenkomst gebaseerd op de “EU modelcontractbepalingen” voor de overdracht van Persoonsgegevens naar verwerkers gevestigd in derde landen zoals beschreven in artikel 46, tweede lid, sub c en d van de AVG. 7.4 Bewaartermijnen. Leverancier zal de Persoonsgegevens na het einde van de wettelijke bewaartermijn vernietigen of teruggeven aan Message To The Moon.

artikel 9 – Beveiligingseisen en datalekken.

9.1 Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te waarborgen van de data die de Leverancier zal verwerken of waartoe de Leverancier toegang heeft, zal de Leverancier aantoonbaar, passende en doeltreffende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken Persoonsgegevens, ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, of enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. Partijen kunnen separaat technische beveiligingsmaatregelen afspreken door middel van de Message To The Moon Security Policy (KSP) en Partijen kunnen dit vastleggen in een aparte Security Annex. De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen omvatten in ieder geval:

a) maatregelen om te waarborgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot de Persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn beschreven.

b) maatregelen waarbij de Leverancier zijn personeel en subverwerkers uitsluitend toegang geeft tot Persoonsgegevens via op naam gestelde accounts, waarbij het gebruik van die accounts adequaat gelogd wordt en waarbij die accounts alleen toegang geven tot die Persoonsgegevens waartoe de toegang voor de betreffende persoon noodzakelijk is.

c) maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking.

d) maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan Message To The Moon.

e) maatregelen om de tijdige beschikbaarheid van de Persoonsgegevens te garanderen.

f) maatregelen om te waarborgen dat Persoonsgegevens logisch gescheiden worden verwerkt van de Persoonsgegevens die hij voor zichzelf of namens derde partijen verwerkt.

g) maatregelen die de veilige netwerkverbindingen garanderen.

h) de overige maatregelen die Partijen zijn overeengekomen in de Verwerkersovereenkomst.

i) Indien overeengekomen: de maatregelen die Partijen hebben afgesproken op basis van de KSP zoals vastgelegd in een separate Security Annex.

j) Leverancier zorgt ervoor dat Personeel dat betrokken is bij de verwerking van Persoonsgegevens een geheimhoudingsovereenkomst heeft getekend. Op verzoek van Message To The Moon zal Verwerker inzage in deze geheimhoudingsovereenkomst geven.

9.2 Monitoren op datalekken. Leverancier zal actief monitoren op datalekken zoals inbreuken op de beveiligingsmaatregelen. Zodra zich een datalek voordoet, heeft voorgedaan of zou kunnen voordoen, is Leverancier verplicht MESSAGE TO THE MOON daarvan onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, zowel telefonisch als per email in kennis te stellen.

Leverancier zal daarbij alle relevante informatie te verstrekken over:

a) de aard van het datalek.

b) de getroffen en mogelijk getroffen Persoonsgegevens en betrokkenen.

c) de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van het datalek.

d) de maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om het datalek op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken.

Leverancier zal de inbreuk onderzoeken en herstellen en de negatieve gevolgen van de inbreuk op de privacy van de betrokkenen beperken. Indien Leverancier gevestigd is in een andere EU lidstaat dient Leverancier ook het relevante en toepasselijke privacy recht van zijn land van vestiging na te leven. Leverancier stelt Message To The Moon schadeloos voor alle kosten die Message To The Moon moet maken ten gevolge van een datalek of andere schending van Persoonsgegevens.

artikel 10 – Ontbinding van de overeenkomst.

10.1 Indien de Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zal Message To The Moon de Leverancier in gebreke stellen, tenzij Partijen een fatale termijn overeen zijn gekomen en/of nakoming anderszins blijvend onmogelijk is. In dat geval is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Message To The Moon bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) met de Leverancier op te schorten, onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

10.2 Message To The Moon is tevens gerechtigd, onverminderd eventuele rechten op vergoeding van alle schade, de Overeenkomst zonder enige aansprakelijkheid tot vergoeding van kosten van de Leverancier en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

a) de Leverancier zijn ondernemingsactiviteiten staakt;

b) de Leverancier surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

c) door of tegen de Leverancier een faillissementsaanvraag is ingediend of de Leverancier in staat van faillissement is verklaard;

d) beslag is gelegd op een deel van of het gehele vermogen van de Leverancier; of

e) de zeggenschap over de onderneming van de Leverancier is overgegaan op een derde. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring.

10.3 Message To The Moon heeft voorts het recht om de Overeenkomst te allen tijde en zonder opgave van redenen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 2 (twee) maanden op te zeggen. Leverancier heeft in dat geval – met uitsluiting van andere aanspraken waaronder mede begrepen aanspraken wegens gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, en/of gederfde dekking van overhead kosten – recht op een vergoeding voor al het werk dat voorafgaand aan de opzegging conform de Overeenkomst correct is uitgevoerd op basis van de prijzen en tarieven die zijn vermeld in de Overeenkomst. Message To The Moon is niet verplicht Leverancier op enig andere wijze schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de overeenkomst.

artikel 11 – Toepasselijk recht, geschillen en taal.

Op deze AIV alsmede op alle Overeenkomsten waarvan deze AIV deel uitmaken is Nederlands recht van toepassing. De genoemde leveringsvoorwaarden worden uitgelegd overeenkomstig de betekenis die daaraan wordt toegekend in de meest recente versie van de Incoterms. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen verband houdend met deze AIV en Overeenkomsten waarvan deze AIV deel uitmaken worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde burgerlijke rechter te ‘s-Gravenhage. Deze AIV verschijnen zowel in de Nederlandse als Engelse taal. Bij interpretatieverschillen is de Engelstalige versie doorslaggevend en bindend tussen partijen.

Artikel 12 – Audit.

Message To The Moon is, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot 2 jaar na beëindiging ervan, gerechtigd een audit uit te (laten) voeren, door haar interne accountantsdienst, of een onafhankelijk auditor, naar de uitvoering van de Overeenkomst door de Leverancier, waaronder in ieder geval ten aanzien van de kwaliteit van de bedrijfsvoering door de Leverancier, de kwaliteit van bedrijfsprocessen, de juistheid van rapportages en facturen, en de naleving van wettelijke verplichtingen en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Leverancier zal zijn volledige medewerking verlenen aan een dergelijke audit. De auditor zal bij het uitvoeren van de werkzaamheden alle zorgvuldigheid in acht nemen en in overeenstemming met professionele audit standaarden.

Hoofdstuk B: Bepalingen van toepassing op producten

Naast de bepalingen van hoofdstuk A, zijn de bepalingen van hoofdstuk B uitsluitend van toepassing op de afname van producten.

Artikel 13 – Algemene eisen aan producten.

13.1 De producten zullen in elk geval:

a) functioneren conform, en in ieder opzicht voldoen aan, hetgeen is overeengekomen;

b) voldoen aan hetgeen in de overeengekomen documentatie (in het Engels) is vermeld;

c) voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen;

d) voorzien zijn van een CE-markering;

e) voldoen aan de door de Leverancier voorgestelde eigenschappen;

f) vrij zijn van materiaal-, fabricage-, constructieen ontwerpfouten.

13.2 Leveranciers dienen te voldoen aan de vereisten omtrent randapparatuur (Richtlijn Radioapparatuur en (RED) en EMC richtlijnen).

artikel 14 – Schadelijke stoffen en/of preparaten.

De Leverancier garandeert dat de producten geen bij of krachtens de wet voor de producten verboden stoffen en/of preparaten bevatten.

artikel 15 – Levering van producten.

Het SV001 leverings- en verpakkingsdocument is van toepassing op alle leveranciers die goederen leveren op Message To The Moon voorraadlocaties. De Leverancier zal niet eerder dan op de overeengekomen datum de door Message To The Moon gekochte producten met bijbehorende documentatie leveren. Levering dient Delivery Duty Paid, zoals vastgelegd in de meest recente versie van de Incoterms, en op de in de overeenkomst overeengekomen datum en afleveradres te geschieden. Deelleveringen zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Message To The Moon niet toegestaan.

artikel 16 – Keuring tijdens en na levering.

Binnen een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van levering kan (een deel van) de zending of een product worden afgekeurd, indien blijkt dat niet voldaan wordt aan de algemene eisen als gesteld in artikel 13 (Algemene eisen aan producten) van de AIV en/of aan de overeengekomen eisen als gesteld in de Overeenkomst. Indien een (deel van de) zending of een product is afgekeurd, zal de Leverancier op zijn kosten binnen 3 werkdagen nadat de mededeling van afkeuring is ontvangen overeenkomstig het verzoek van Message To The Moon:

a) het ontbrekende alsnog leveren; of

b) indien zulks is verzocht, het afgekeurde ophalen, dit vervolgens repareren of vervangen en na reparatie of vervanging weer leveren.

Message To The Moon heeft tevens het recht tijdens fabricage en/of binnen 30 dagen na levering de (deels) geproduceerde producten door een onafhankelijk testinstituut te laten testen. Ingeval het testinstituut de producten afkeurt, zijn de kosten van het testen voor rekening van de Leverancier. Indien het afgekeurde niet binnen een redelijke termijn wordt opgehaald, kan het voor rekening van de Leverancier worden teruggezonden. Op het moment van ophalen of terugzenden gaan de eigendom en het risico weer over op de Leverancier. De gerepareerde, vervangen of alsnog afgeleverde (delen van de) zending of producten kunnen (opnieuw) worden gekeurd. In het geval de producten opnieuw worden afgekeurd, dient de Leverancier, indien Message To The Moon zulks verzoekt, zijn verplichtingen alsnog na te komen binnen de door Message To The Moon gestelde termijn. De kosten van het opnieuw keuren en de transportkosten zijn voor rekening van de Leverancier.

artikel 17 – Productaansprakelijkheid.

De Leverancier vrijwaart Message To The Moon voor alle aanspraken van derden ter zake van gebrekkige producten in de zin van de productaansprakelijkheidsbepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Hoofdstuk C: Bepalingen van toepassing op diensten

Naast de bepalingen van hoofdstuk A, zijn de bepalingen van hoofdstuk C uitsluitend van toepassing op de afname van diensten.

artikel 18 – Algemene eisen aan diensten.

18.1 De Leverancier garandeert dat hij de diensten verricht met de mate van zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit die gebruikelijk is binnen de branche van de Leverancier en dat de resultaten zullen voldoen aan de overeengekomen specificaties en/of dienstbeschrijvingen.

18.2 Het is de Leverancier niet toegestaan zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen en/of uit te besteden aan een derde (waaronder begrepen detachering) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Message To The Moon. De Leverancier legt de derde dezelfde verplichtingen op als die gelden tussen Message To The Moon en de Leverancier. De Leverancier blijft, ook bij schriftelijke toestemming, verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor de uitvoering en nakoming van al zijn verplichtingen en die van een van de bovengenoemde derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de afdracht van omzetbelasting (btw), loonbelasting, premies volksverzekering en premies werknemersverzekeringen, en voor de inachtneming van geldende wetgeving. Op eerste verzoek van Message To The Moon dient de Leverancier aan Message To The Moon de benodigde informatie te verstrekken met betrekking tot de door deze derden uitgevoerde werkzaamheden.

18.3 Op verzoek van Message To The Moon zal de Leverancier met door Message To The Moon aangewezen derde partijen samenwerken.

18.4 De Leverancier zal uitsluitend gekwalificeerde personen voor de overeengekomen diensten ter beschikking stellen. In geval van gerechtvaardigde twijfel van Message To The Moon aan de geschiktheid van een persoon kan Message To The Moon verzoeken dat deze persoon zo snel mogelijk op kosten van de Leverancier wordt vervangen.

artikel 19 – Beoordeling en goedkeuring.

19.1 Beoordeling van de diensten en goedkeuring van de resultaten vindt namens Message To The Moon plaats door de daartoe aangewezen personen en/of afdelingen. Indien naar het oordeel van Message To The Moon de diensten niet zijn verricht conform hetgeen is overeengekomen en/of indien de resultaten niet overeenstemmen met de specificaties, heeft Message To The Moon het recht de diensten en/of resultaten te weigeren. Weigering door Message To The Moon zal schriftelijk geschieden onder opgave van de redenen voor deze beslissing. Fouten en/of tekortkomingen zullen door de Leverancier onverwijld worden hersteld. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Leverancier.

19.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 16.1 kunnen Message To The Moon en de Leverancier gezamenlijk steekproeven uitvoeren. Eventueel hieruit blijkende fouten en tekortkomingen zullen door de Leverancier onverwijld worden hersteld, zo nodig ook in de voorgaande resultaten.

artikel 20 – Tarieven en vergoedingen voor diensten.

20.1 De diensten worden vergoed op basis van een overeengekomen vaste prijs, tenzij anders overeengekomen. De betaling van de prijs omvat de totale vergoeding voor alle verrichte diensten op basis van de Overeenkomst, inclusief eventuele aanvullende diensten en/of wijzigingen op de diensten.

20.2 De in de Overeenkomst genoemde tarieven gelden voor de duur van de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

20.3 Alle onkosten zijn inbegrepen in het overeengekomen tarief. Reiskosten en reistijd zijn slechts declarabel indien het een dienstreis betreft waarbij het begin en einde van de reis een andere zijn dan de overeengekomen plaats van de werkzaamheden en deze reis in opdracht van Message To The Moon wordt gemaakt.

artikel 21 – Belastingen en sociale premies.

21.1 De Leverancier is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de uit hoofde van de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen die voortvloeien uit de belastingwetgeving en sociale verzekeringswetgeving. De Leverancier zal Message To The Moon vrijwaren tegen aanspraken ter zake hiervan.

21.2 De Leverancier zal op eerste verzoek, binnen 30 dagen na dit verzoek, aan Message To The Moon een door de Belastingdienst verstrekte Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen over leggen die niet ouder is dan 3 maanden. Indien de Leverancier nalaat deze verklaring te overleggen heeft Message To The Moon het recht om zolang dit nalaten voortduurt, alle betalingen aan de Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat de verklaring is overlegd. In dat geval is Message To The Moon geen rente verschuldigd.

21.3 Message To The Moon kan het bedrag waarvoor Message To The Moon uit hoofde van artikel 34 en/of artikel 35 van de Invorderingswet aansprakelijk gesteld kan worden, storten op de G-rekening van de Leverancier. De Leverancier zal daartoe zijn G-rekening aan Message To The Moon bekend maken en op al zijn facturen vermelden. Indien artikel 34 van toepassing is, zal Message To The Moon als percentage 55% (vijfenvijftig procent) van het factuurbedrag (exclusief btw) hanteren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien artikel 35 van toepassing is, zal Message To The Moon als percentage 30% (dertig procent) van het factuurbedrag hanteren. De Leverancier gaat akkoord met het storten op zijn G-rekening.

21.4 Het is de Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Message To The Moon de overeengekomen werkzaamheden te doen uitvoeren door (een) Zelfstandige(n) Zonder Personeel (ZZP-er(s). Onder een ZZP-er wordt verstaan degene die niet bij de Leverancier of een derde in loondienst is, daaronder mede begrepen de directeur-grootaandeelhouder in loondienst van zijn vennootschap indien die vennootschap behoudens de directeur-grootaandeelhouder zelf geen andere werknemer(s) in loondienst heeft. Ingeval Message To The Moon de hier bedoelde schriftelijke toestemming niet heeft verleend, is Message To The Moon niet gehouden tot enige betaling voor door ZZP-er(s) uitgevoerde werkzaamheden. De Leverancier vrijwaart Message To The Moon voor alle schade die voortvloeit uit door de Belastingdienst aan Message To The Moon opgelegde naheffingen loonbelasting, premies volks- en werknemersverzekeringen en bijdragen Zorgverzekeringswet. Inclusief boete en rente die verband houden met de inzet van ZZP-er(s).

artikel 22 – Non-concurrentiebeding.

De Leverancier zal ervoor zorgdragen dat een persoon die door de Leverancier aan Message To The Moon ter beschikking is gesteld, niet wordt ingezet bij concurrenten van Message To The Moon bij de uitvoering van inhoudelijk nauw verwante opdrachten, gedurende een periode van maximaal 1 (één) jaar na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst, tenzij Message To The Moon en Leverancier anders overeenkomen. Partijen zullen in alle voorkomende gevallen het werkgebied en de concurrenten waarop het beding van toepassing wordt verklaard, zo nauwkeurig mogelijk beschrijven.

B. Aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden

artikel 1 – Toepassing.

Op iedere persoon of vennootschap, die met de onderneming een overeenkomst aangaat tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, niet zijnde een arbeidsovereenkomst, en al dan niet gepaard gaande met de levering van goederen (hierna te noemen de opdrachtnemer) is deze Aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing naast de Algemene Inkoopvoorwaarden deel A.

artikel 2 – Meer- en minderwerk.

Meer- en minderwerk wordt slechts door de onderneming aanvaard indien dit schriftelijk is overeengekomen.

artikel 3 – Personeel.

Opdrachtnemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden toestemming aan de onderneming te vragen, om van ander dan eigen personeel gebruik te maken. Voor of tijdens de uitvoering van de opdracht behoort opdrachtnemer desgevraagd schriftelijk opgave te kunnen verstrekken aan de onderneming van alle personalia en van alle arbeidsvoorwaarden (en de wijzigingen daarin) van al het toezichthoudend en uitvoerend personeel dat de opdracht uitvoert. Voor montagewerkzaamheden mogen alleen met schriftelijke instemming van de onderneming personen te werk worden gesteld. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en wetten. Het aanbieden van een baan aan medewerkers van Message To The Moon B.V. is op straffe van een direct opeisbare boete van 5000 euro, en 1000 euro per dag dat de overtreding voortduurt niet toegestaan.

artikel 4 -Naleving sociale verzekeringswetten.

Opdrachtnemer staat jegens de onderneming in voor naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingswetten ten aanzien van de werknemers bedoeld in art. 3. Hij is verplicht om desgevraagd naam en adres van de betrokken bedrijfs-vereniging(en) en belastinginspectie, alsmede het nummer van inschrijving bij die bedrijfsvereniging(en) en loonbelastings¬nummer voor de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan de onderneming op te geven.

artikel 5 – Werktijden.

De werktijden van het in art. 3 bedoelde personeel zijn, tenzij anders is overeengekomen, gelijk aan die welke zijn vastgesteld voor het personeel werkzaam bij de onderneming. Indien de onderneming zulks verlangt, zal door deze werknemers een klokkaart of een ander controlemiddel worden gebruikt.

artikel 6 – Werkzaamheden, ordemaatregelen, enz.

De bepalingen betreffende orde en veiligheid van kracht bij de onderneming gelden onverkort, tenzij anders is overeengekomen. De onderneming heeft het recht om bij aankomst op of vertrek van het terrein of het werk te onderzoeken welke voorwerpen opdrachtnemer en al degenen die de opdracht uitvoeren, met zich voeren. Opdrachtnemer draagt voor zijn rekening zorg voor alle hulpmateriaal, gereedschap en bedrijfskleding die hij voor zijn werk nodig heeft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wanneer opdrachtnemer hulpmateriaal en gereedschap van de onderneming gebruikt, is hij verplicht dit zodra mogelijk terug te geven in de staat waarin hij het ontving. Waarneembare gebreken dient hij terstond te melden. De zaken waarvan opdrachtnemer zich bedient, zullen moeten voldoen aan de door de onderneming daaraan te stellen eisen van veiligheid, onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer volgens art. 24 Algemene Inkoopvoorwaarden.

artikel 7 – Staking.

De onderneming betaalt geen lonen en/of andere vergoedingen ten behoeve van personeel van opdrachtnemer en/of personeel dat voor opdrachtnemer de opdracht uitvoert, noch kosten van de in het kader van de opdracht door opdrachtnemer en/of door vennootschappen of personen werkzaam voor hem gebruikte werktuigen en hulpmiddelen, over de periode dat deze personen verhinderd zijn om te werken, of deze werktuigen en hulpmiddelen niet gebruikt kunnen worden ten gevolge van een staking van deze of andere bij de onderneming werkzame werknemers.