Opzeggen algemeen

overige-producten-astronaut

Opzeggen algemeen

Opzeggen algemeen

Nogmaals dank voor de klandizie en jammer dat onze wegen gaan scheiden. Om nu onze “break-up” netjes met u te organiseren willen we u graag goed informeren over de komende stappen.

Omdat Telecom en ICT vast niet uw dagelijkse kost is, informeren we u namelijk graag even goed over de stappen. Immers uw order succesvol tussentijds opzeggen en uw nummer uitporteren is nog best even wat werk! Het is immers het (telecom-ICT) technische deel en de afwikkeling van het contract.

Graag informeren wij u over de procedure waarin u een order bij Message To The Moon succesvol kunt opzeggen, zonder downtime aan onze kant.

Wanneer kan ik een order opzeggen?

Aan het eind van uw contract kunt u een opzegging indienen. Tenzij expliciet anders overeengekomen wordt een initiële duur van X+Y jaar (dit is doorgaans 2+2 jaar = 4 jaar) gehanteerd. U heeft de mogelijkheid om uw order op te zeggen na “X” jaar indien deze maximaal 6 maanden en minimaal 1 maand voor afloop van “X” jaar schriftelijk wordt opgezegd.

Bij deze zogeheten tussentijdse beëindiging wordt €79,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Wordt er niet tijdig opgezegd voor het aflopen van periode X, dan loopt het Service Contract door gedurende periode Y tot en met de overeengekomen initiële duur van X + Y en kan beëindigd worden indien deze minimaal 1 maand voor afloop van de initiële duur schriftelijk en digitaal via onze portal (www.mijnmessagetothemoon.nl) wordt opgezegd. Zie hiervoor ook artikel 11 van onze algemene voorwaarden. De volledige algemene voorwaarden kunt u vinden op www.messagetothemoon.nl/algemene-voorwaarden.

Na het verstrijken van de initiële duur en zonder tijdige opzegging, wordt het Service Contract voor onbepaalde tijd voortgezet met een opzegtermijn van 1 maand. Een andere duur opzegtermijn kan enkel schriftelijk worden overeengekomen. Zie hiervoor uw contract voor de exacte bepalingen.

Indien de einddatum nadert wijzen wij u er proactief op en bieden wij u de mogelijkheid aan tot opzegging, en zullen wij u een nieuw contract aanbieden. Bij Message To The Moon zijn we altijd blij als een klant nog een periode wil blijven, daarom gaat het gepaard met een “cadeautje” op de factuur. Nadert het einde van uw contract, bieden wij u pro-actief een verlenging aan, om ervoor te zorgen dat u niet zonder dienstverlening komt te zitten, en omdat u en wij er een voordeel bij hebben dat we weten waar we aan toe zijn.

Hoe dien ik een opzegging in?
Opzeggen is mogelijk na “X” jaar indien deze maximaal 4 maanden en minimaal 1 maand voor afloop van “X” of “Y”jaar schriftelijk en digitaal wordt opgezegd. Een opzegging met nummerbehoud kan maximaal zes maanden voor de einddatum worden ingediend. Opzegging dient te allen tijde zowel digitaal via onze portal op www.mijnmessagetothemoon.nl als schriftelijk op briefpapier van de klant en ondertekend bij Message To The Moon bekend te worden gemaakt.
Deze brief dient te worden ondertekend door een door de KvK tekenbevoegde persoon. Ook mag er niet meer als 1 factuur bij Message To The Moon open staan bij het indienen van een opzegging. Message To The Moon behoudt zich het recht voor de opzegging te weigeren, indien de opzegging niet voldoet aan de klant gestelde voorwaarden.
Uw nummer en/of dienst migreren/uitporteren
 

Uitsluitend uw nieuwe provider kan via de COIN systemen bij ons informatie opvragen en een portering en migratie inschieten.

Als uw opzegging wordt goedgekeurd heeft u de tijd om uw nummer of dienst  uit te porteren (te migreren) naar een andere telecomprovider of aanbieder. Als u niet voor de eerstvolgende einddatum uw nummer uitporteert dan zal uw opzegging vervallen. In dat geval blijft Message To The Moon uw telecomprovider en zal de huidige dienstverlening worden voortgezet.

Het “slopen” (deactiveren) versus een overstaporder
Message To The Moon zal uitsluitend wanneer u expliciet hier opdracht toe geeft bij de opzegging zorg dragen voor de deactivatie (“uit de lucht halen”) van uw nummers/dienstverlening bij Message To The Moon. Dit is wat wij intern een “sloop”-order noemen, en komt vrij weinig voor.
De meeste vertrekkende klanten (gelukkig krijgen we ook nieuwe) maken gebruik van een overstap-order. Vandaar dat onze processen gemaakt zijn “by design” voor continuering van de dienstverlening, simpel omdat het andere weinig voorkomt.
ACM
Tevens wijzen wij u erop dat de verantwoording voor het gehele nummerbeleid ligt bij de ACM. Voor het definitief opheffen van een servicenummer dient u zicht te wenden tot de ACM afdeling Nummerbureau.
Deze zijn te bereiken via; ACM Nummerbureau, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag of via het e-mail adres nummerbureau@acm.nl.
Aangaande portering van uw nummers kan uitsluitend uw nieuwe provider via de Coin Overstapservice ons vragen de nummers te migreren. Op vragen van u aangaande de migratie zullen wij inhoudelijk niet antwoorden.
 
Telecom Protect
 
Telecom Protect is een dienst die u beschermd tegen ongewenste uitportering/migratie naar een andere telecomprovider of aanbieder. U kunt uw dienst per datum einde contract migreren. Een uitporteerverzoek voor of na die datum zal gezien worden als een ongewenste uitportering en met dienverstand worden geblokkeerd. Uw aansluitingen komen dan terug naar ons.
Wanneer u van plan bent diensten bij een andere aanbieder onder te brengen is het van belang de einddatum van uw contract als ingangsdatum bij uw nieuwe provider kenbaar te maken.
Veel voorkomende vragen en misverstanden:


Standaard gaan telecomaanbieders, waaronder Message To The Moon, ervan uit dat u uw diensten bij beëindiging van het contract elders wilt voortzetten. Dit is anders dan bij een abonnement op de krant. Door de Telecom wet zijn wij verplicht nummerbehoud te faciliteren (graag zelfs) maar dit kan misverstanden bij het einde van het civiele contract veroorzaken;

1. Als uw nieuwe provider niet alle diensten bij het einde contract verhuist zullen deze diensten bij ons blijven. Het contract loopt dan bij ons door.

2. Als uw nieuwe provider uw dienst eerder verhuist als staat aangegeven op de einddatum van het contract, zal dit leiden tot een boete en een slotnota.

3. Minuten en afsluitkosten volgen soms maanden na einde contract, met als gevolg een nota nadat u als klant al bij de nieuwe operator aangesloten bent.

4. Heeft u vooruitbetaalde diensten ? U ontvangt na afloop van het kwartaal (3 maandelijkse factuurronde) automatisch een (credit) nota, u hoeft daar niet separaat om te verzoeken.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn kunt u altijd telefonisch (088 8000 800) of per email (sales@messagetothemoon.nl) contact met ons opnemen.